Quyền Riêng Tư

Quyền Riêng Tư 2023-10-31T03:13:04+00:00

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ thực tế, v.v. được cung cấp cho chúng tôi trừ những trường hợp nêu trên cho bất kỳ hoạt động gửi thư trực tiếp nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã đồng ý cụ thể tại thời điểm đăng ký, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn những thông tin như thông báo về những thông tin mới nhất của chúng tôi.